Past Chairman List

CA K.N. BASRI
[ 1971-72 & 1978-82 ]
CA C.P. VARGHESE
[ 1972-1975 ]
CA N.N. PAI
[ 1975-1978 ]
CA L.C. RODRIGUES
[ 1982-1983 ]
CA V.M. SHETTY
[ 1983-1984 ]
CA S.S. KAMATH
[ 1984-1988 ]
CA A.S. KADAMBAR
[ 1988-1991 ]
CA N.A. KUDVA
[ 1991-1994 ]
CA K. PRAKASH BASRI
[ 1994-1998 ]
CA SRINIVAS S. KAMATH
[ 1998-1999 ]
CA M. VAMAN KAMATH
[ 1999-2000 ]
CA B. CHANDRAKANTH RAO
[ 2000-2001 ]
CA KIRAN A. VASANTH
[ 2001-2002 ]
CA A.K. RANGANATH SHENOY
[ 2002-2003 ]
CA NARASIMHADAS PAI M.R.
[ 2003-2004 ]
CA RUDOLPH M.C. RODRIGUES
[ 2004-2005 ]
CA NITIN J. SHETTY
[ 2005-2006 ]
CA PRAVEEN KUMAR SHETTY
[ 2006-2007 ]
CA GIRIDHAR KAMATH
[ 2007-2008 ]
CA B. BHARATH SHANBHOGUE
[ 2008-2009 ]
CA NAVEEN N.
[ 2009-2010 ]
CA S. SRINIVAS KAMATH.
[ 2010-2011 ]
CA CHANDRAMOHAN K. Y.
[ 2011-2012 ]
CA MURALI MOHAN BHAT
[ 2012-2013 ]
CA JAGANNATH KAMATH
[ 2013-2014 ]
CA SHYAMALA SHENOY
[ 2014-2015 ]
CA SHIVAKUMAR K
[ 2015-2016 ]
CA KESHAVA N. BALLAKURAYA
[ 2016-2017 ]
CA. BHARGAVA TANTRI P
[ 2017-2018 ]
CA SHIVANANDA PAI B
[ 2018-2019 ]
CA. ANANTHA PADMANABHA KURIA
[ 2019-2020 ]
CA. S.S. NAYAK
[ 2020-2021 ]
CA. K. SUBRAMANYA KAMATH
[ 2021-2022 ]
CA. PRASANNA SHENOY M
[ 2022-2023 ]